Personuppgiftspolicy

På LIQR värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av personuppgiftspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

La-Bas AB, org nr 556801–6157, med adress Jungfrugatan 62, 115 31 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig/ert företag och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål

För att kunna administrera tjänsten LIQR och fullgöra våra avtalsförpliktelser som till exempel att skicka eller presentera relevant information och erbjudanden, med mera.

Behandlingar som utförs

 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Säkerställande av din ålder.
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Lagring och överföring av kontaktuppgifter.
 • Skicka relevant information och erbjudanden genom epost, SMS eller liknande.
 • Lagring, analys och bearbetning (profilering) baserad på till exempel din historik, ort, ålder, kön, besökshistorik. Det sker bland annat genom placering av cookies, koppling till Facebook pixel respektive koppling till Google analytics.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Kontaktuppgifter (till exempel fullständig adress, epost och telefonnummer).
 • Användarnamn och lösenord
 • IP-adress
 • Platsinformation
 • Klick på knapp som länkar till Systembolaget
 • Facebook ID/Instagram ID
 • Besökshistorik (till exempel vilken annons som du valt att klicka på och vilka sidor på LIQR som du har besökt)

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter i samband med annonsering och liknande. Om du ansluter via en extern tjänst såsom Facebook eller Google hämtas uppgifter från dessa. Vilka uppgifter som hämtas framgår vid anslutningstillfället.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning. Det kan till exempel röra sig om en molntjänst eller mailchimp.

Samarbetspartners.

I vissa fall, till exempel för att du ska få relevant information, så delar vi vissa personuppgifter med samarbetspartners. Det kan exempelvis röra sig om Facebook eller Google.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (så kallade registerutdrag).

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att begära en komplettering av eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från till exempel bokförings- och skattelagstiftning eller bank- och penningtvättslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du anser att personuppgifterna vi behandlar är inkorrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för direktutskick och personliga erbjudanden. Till exempel kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler.

Du kan också invända särskilt mot de analyser vi gör (profilering).

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Vad som är skrivet om rättigheterna ovan gäller endast för behandling av personuppgifter som omfattas av GDPR.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet dvs. ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att ett företag behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan alltid kontakta oss på:

La-bas AB
Jungfrugatan 62
115 31 Stockholm
E-post: policy@liqr.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på webbplatsen.